Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego jest spółka SZWED MEBLE Sp.j. z siedzibą w Sieradzu wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000227057 NR NIP: 8272042554 NR REGON: 731514032, zwana także zamiennie „Sprzedawcą”.

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

 • pod numerami telefonów: 607 265 000; 24 252 39 39
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: esklep@szwedmeble.pl

§ 1 Definicje

 1. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego.
 4. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.mebleszwed.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 5. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 6. Towar - produkty prezentowane w Sklepie internetowym.
 7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SZWED MEBLE Sp.j. (właścicielem Sklepu internetowego www.mebleszwed.pl) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 10. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)
 11. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 12. Dzień Roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenia Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Produkt rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, dostępna w Sklepie Internetowym.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.mebleszwed.pl .
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.mebleszwed.pl, prowadzony jest przez SZWED MEBLE Sp.j.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
  2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;
  3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
 5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna).
  2. włączona w przeglądarce obsługa apletów Javy.
 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mebleszwed.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 8. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie, Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Towaru z systemu SZWED MEBLE Sp.j., a nie według zamieszczonych zaproszeń do zawarcia umowy.

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Aby dokonać zamówienia na portalu dostępnym pod adresem www.mebleszwed.pl należy dodać wybrane produkty do koszyka, a następnie wypełnić formularz zamówienia.
 2. Warunkiem dokonania zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Podanie niepełnych danych w formularzu zamówienia uniemożliwi przyjęcie zaproszenia do zawarcia umowy.
 4. SZWED MEBLE Sp.j. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie składania zamówienia w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez SZWED MEBLE Sp.j. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię SZWED MEBLE Sp.j..
 5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, może dokonać powtórnej rejestracji po otrzymaniu zgody SZWED MEBLE Sp.j.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania i urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla SZWED MEBLE Sp.j.;
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4 Sposoby składania zamówień i zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Proponujemy następujące formy składania zamówień do wyboru :
  1. złożenie zapytania-zamówienia w formularzu kontaktowym, dostępnym na stronie Internetowej Sklepu,
  2. złożenie zamówienia telefonicznie u Sprzedawcy, a On spisze je za Państwa i wyśle do weryfikacji,
  3. złożenie zamówienia bez potrzeby zalogowania się,
  4. złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji na stronie Internetowej Sklepu,
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.mebleszwed.pl, dokonać wyboru odpowiedniego produktu i jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy SZWED MEBLE Sp.j. a Klientem.
 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”;
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z SZWED MEBLE Sp.j. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa Towarów umieszczonych w koszyku.
 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Złożyłeś zamówienie nr …”, potwierdzające wpłynięcie Zamówienia do systemu.
 9. W niedługim czasie Klient dostaje na podany w Formularzu Rejestracyjnym adres e-mailowy, Zamówienie  do weryfikacji. Po jego sprawdzeniu czy wszystko się zgadza ( dane osobowe, produkty, formy płatności, adres dostawy i dane do faktury) Klient zobowiązany jest przesłać do Sprzedawcy informację zwrotną potwierdzającą zamówienie. Bez niej Zamówienie nie zostanie wysłane do realizacji – zostaje anulowane. Sprzedawca po 5 dniach roboczych bez odpowiedzi ze strony Klienta, anuluje zamówienie.
 10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Sklep wiadomości e-mail od Klienta, potwierdzającej zgodność złożonego zamówienia, o którym mowa powyżej w ust. 8.
 11. Cenniki i informacje podane na Stronie Internetowej o Produktach , w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
 12. Ceny Produktów widoczne na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i są to ceny brutto ( czyli zawierają podatek Vat ). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów transportu.
 13. Ceny Produktów widoczne na stronie Sklepu Internetowego są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Ceny te nie ulegną zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu  do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

§ 5 Koszt, termin i sposoby dostawy Towarów

 1. Dostawa Towarów z reguły odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale prowadzimy też wysyłki paletowe Towarów do innych Państw.
 2. Sposoby dostawy lub odbioru zamówienia udostępnione przez Sprzedawcę to :
  1. przesyłka kurierska,
  2. przesyłka kurierska pobraniowa,
  3. przesyłka paletowa,
  4. przesyłka paletowa pobraniowa,
  5. transport firmowy autem Sprzedawcy,
  6. odbiór osobisty w wybranej przez Klienta Filii Salonu – po wcześniejszym ustaleniu tego faktu ze Sprzedawcą.
 3. Do wartości zamówienia o kwocie poniżej 4000.00 zł doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient.
 4. Termin realizacji dostawy jest różny w zależności od producenta. Wynosi od 7 dni do 10 tygodni licząc od dnia potwierdzenia przez Klienta Zamówienia lub zaksięgowania wpłaty zaliczki przy Zamówieniach powyżej kwoty 4000.00. Chyba, że zamawiany Towar jest na magazynie, to wysyłka następuje w ciągu w ciągu 24h lub 48h. Sprzedawca podaje go zawsze indywidualnie do każdego Zamówienia.
 5. Wydanie Towaru Klientowi następuje w momencie wydania zamówionych Produktów Klientowi w siedzibie SZWED MEBLE Sp. j. lub przewoźnikowi, firmie kurierskiej lub innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki. Jednocześnie Klient oświadcza, że upoważnia kuriera, inną osobę lub instytucję do realizacji wysyłki do odbioru Towaru w jego imieniu.
 6. Klient może osobiście odebrać zamawiany Towar bez żadnych dodatkowych kosztów w wybranej przez siebie filii firmy Szwed Meble Sp. j. po wcześniejszym ustaleniu tego faktu ze Sprzedawcą. Filie znajdują się w Dębicy, Kole i Łęczycy, a siedziba w Sieradzu.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez wystawienie Klientowi Faktury Vat, która dostarczana jest do Klienta na trzy różne sposoby, w zależności od wybranej opcji dostawy:
  1. jeśli Towar wysyłany jest przez firmę kurierską, Klient otrzymuje fakturę w dniu odebrania przesyłki przez kuriera, drogą e-mailową na wskazany adres poczty w formularzu rejestracyjnym,
  2. jeśli zamawiany Towar jest dostarczany firmowym samochodem Salonu, to Klient dostaje fakturę od upoważnionego kierowcy,
  3. przy odbiorze własnym, faktura jest wydawana Klientowi w Salonie Meblowym w momencie wydania Towaru z magazynu.
  4. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

§ 6 Metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne podatki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty w następujący sposób:
  1. Tradycyjnym przelewem płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy: 
   Bank: Santander Bank Polska S. A. o Sieradz
   Nr: 09 1500 1676 1216 7004 5426 0000
  2. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki – gotówką.
  3. W formie ratalnej – spisując umowę kredytową w całości kwoty zamówienia lub w jej części. Umowę można sporządzić w dwóch bankach do wyboru:
   - Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu; Legnicka 48 bud. C-D
   - Alior Bank S.A. ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
  4. oraz inne formy płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem.
 3. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien, (w zakładce inne dane wysyłkowe) podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy.
 4. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.

§ 7 Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, realizowane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni i wysłanie go na adres SZWED MEBLE Sp.j. podany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący-konsument musi poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sklepu Internetowego, Szwed Meble Sp. J.; ul. Zachodnia 1; 99-100 Łęczyca lub pocztą elektroniczną na adres esklep@szwedmeble.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby kupujący-konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  3. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  4. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  6. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na poniższy adres:
  SZWED MEBLE SPÓŁKA JAWNA filia Łęczyca
  Ul. Zachodnia 1
  99-100 Łęczyca
   
 7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.
 10. Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest w formie przelewu, chyba , że klient wybierze inną formę  płatności - do indywidualnego ustalenia z Klientem.
 11. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

§ 8 Gwarancja

 1. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. O ile na dany towar została udzielona gwarancja, jej treść i warunki zostały umieszczone przy tym towarze na witrynie Sklepu Internetowego.
 2. Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.
 3. Kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji chyba, że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w zdaniu poprzednim.

§ 9 Reklamacje dotyczące Towarów

 1. SZWED MEBLE Sp.j. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: esklep@szwedmeble.pl SZWED MEBLE Sp.j. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu https://szwedmeble.pl//?go=reklamacja i podanie w nim wszystkich niezbędnych danych takich jak : imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, numer faktury zakupu, dane wyrobu, opis wady w towarze z załączonymi zdjęciami ich.
 4. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, o ile taka została udzielona.
 5. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową (dotyczy rzeczy zakupionych przed dniem 25.12.2014 r.) rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 6. Kupujący ma możliwość skorzystania ze wskazanym niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Rzecznicy konsumentów – działają w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Możliwość uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą- bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy;
  2. Organizacje konsumenckie - Federacja Konsumentów oraz Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
  3. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu;
  4. Mediacja przy WIIH – niezbędna jest zgoda obu stron sporu.

§ 10 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. SZWED MEBLE Sp.j. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić SZWED MEBLE Sp.j. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: SZWED MEBLE Sp.j. ul. Jana Pawła II 63b, 98-200 Sieradz, bądź w drodze elektronicznej na adres: esklep@szwedmeble.pl lub telefonicznie po numerem: 607-265-000
 4. SZWED MEBLE Sp.j. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta o tym, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.

§ 11 Polityka prywatności

 1. SZWED MEBLE Sp.j. przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów.
 2. SZWED MEBLE Sp.j. z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez SZWED MEBLE Sp.j. w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Klientów SZWED MEBLE Sp.j.
 4. SZWED MEBLE Sp.j. ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem www.mebleszwed.pl
 5. SZWED MEBLE Sp.j. deklaruje, że wykorzystuje prywatne dane wyłącznie przy konkretnej transakcji. Dane te zostaną przekazane firmie kurierskiej, która dostarcza przesyłkę.
 6. Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez SZWED MEBLE Sp.j. także w celach marketingowych. Klient korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 7. SZWED MEBLE Sp.j. zapewnia, iż przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.
 8. SZWED MEBLE Sp.j. zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację.
 9. Do prawidłowego funkcjonowania sklep internetowy www.mebleszwed.pl wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera Kupującego). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Kupującego przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie.
 10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SZWED MEBLE Sp.j.  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 12. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.

§ 12 Postanowienia końcowe

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SZWED MEBLE SPÓŁKA JAWNA

UL. JANA PAWŁA II 63B

98-200 SIERADZ

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Numer Faktury vat:

Nazwa zwracanego towaru:

Numer kontaktowy:

Numer rachunku bankowego:

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.